Vas Kamnik pod Krimom leA?i na nadmorski viA?ni 339m, na zahodnem poboA?ju Krimskega hribovja, na obrobju Ljubljanskega barja. Vas spada v krajevno skupnost PodpeA?-Preserje in leA?i na njenem jugozahodnem delu.A�Meji na tri gasilska druA?tva: PGD PodpeA?,A�Preserje inA�GoriA?ica-Prevalje.

SrediA?A?e vasi je strnjeno naselje na vrhu hriba z veA?jimi gospodarskimi poslopji (20). Vas sama pa jeA�dokaj raztresena oziroma neenakomerno porazdeljena na njenem ozemlju. Posamezni dele vasi so vaA?A?aniA�po svoje poimenovali -A� to je znaA?ilno skoraj za vsako vas – in taka poimenovanja so priA?la v navado tudi nam gasilcemi. Vas se torej deli na center, spodnje in zgornje Laze,A�A�krlivc 1 inA�2, Kasirnice, naselje proti UA?narju in naselje Podkamnik.

V danaA?njem A?asu seA�vas Kamnik pod Krimom zelo hitro veA?a in dobiva novo podobo, saj se vse veA? ljudi preseljuje na podeA?elje, v mirnejA?e kraje in kraje, kjer nam poplave ne predstavljajoA�hujA?e nevarnosti. VasA�se ponaA?a tudi s prijetno okolico.A�ObkroA?a jo zelo lepa narava – od ljubljanskega barja do A?irnih gozdov z svojevrstnoA�vegetacijo in A?ivalskim svetom.

V vasi se najde tudi nekaj za gurmane in ljubitelje dobre hrane. Svoje storitve ponujajo dobro poznane gostilne oziroma restavracije -A�Gostilna Pri Zgornjem Kirnu, Gostilna pri Mari in Gostilna pri KoA?irju.

Kulturna znamenitost kraja A�soA�3A�cerkve, vsaka s svojo dolgoletno zgodovino. NajstarejA?a je cerkev Sv. Florjana v srediA?A?u vasi, ki je bila zgrajena leta 1526 inA�veA?kratA�prezidana. Sedanja stavba je iz leta 1750.A�Cerkev jetudi veA?krat pogorela, zadnjiA? leta 1880. Najbolj zanimiv je njen glavni oltar,A� izdelan v rokokojskem stilu, ki ga krasijo kipi Sv. Florjanja, zavetnika gasilcev, Sv. Marka in Luka ter apostolov Simona in Juda.

KronoloA?ko, po letu nastanka, sledi cerkev Sv. JoA?efa. Zgrajena je bilaA�v sredini 17. stoletja, na 439 m visokem griA?u nad Kamnikom pod Krimom in Preserjem. Zaradi njene osmerokotne oblike je znana daleA? na okrog, vendar je njena notranjost A?e precej okrnjena. BogosluA?je oziroma sveta maA?a je v cerkviA�le A?e 1. maja, na praznik dela.

NajmlajA?a med tremi cerkvami je cerkev A?alostne matere boA?je na tako imenovani A�A?alostni goriA�. JeA�zelo znana romarska cerkev.A�Zidati so jo zaA?eli leta 1725 in jo v dveh letih dokonA?ali. Od takrat privablja veliko A?tevilo romarjev. Za njeno postavitev je najzasluA?nejA?i Franc KovaA?-Faber, ki se je rodil v preserski fari in A?tudiral po svetu. Bil je pripravljen financirati gradnjo te cerkve. PrepriA?al je bistriA?ke kartuzijane, da so jo odobrili. Dandanes cerkev poleg lepe in zanimive notranje opreme navduA?uje z zelo lepo in idiliA?no urejeno okolico ter z obzidjem in trinajstimi kapelicami, ki sluA?ijo kot postajeA� kriA?evega pota.

V Kamniku pod Krimom imamo tudiA�veA?ji industrijski objekt – podruA?nico podjetja AkrapoviA? d. d., ki s svojim raznolikim delom nudi tudi delovna mesta naA?i okoliA?ki populaciji. NaA?eloma pa imajo v naA?em kraju sedeA? podjetja terciarnih panog gospodarstva. To so predvsem samostojni podjetniki, z izjemo podjetjaA�Plan-Net d.o. o., ki je od svojega zaA?etkaA�do danes preraslo v zelo konkurenA?no podjetje na podroA?ju elektroinA?talacij in ima tudiA�svoje korenine v naA?i vasi. Podjetje je ustanovil A?e danaA?nji lastnik druA?be, Zdene Pal in je A?e od nekdaj pokrovitelj oziroma sponzor naA?ega druA?tva. V vasi imamo A?e avtokleparski servis AK Bojan BaA?ar s. p. in druge avtomehanike, terA�nekaj mizarskih delavnic inA�drugih samostojnih podjetnikov. Vsi odA�naA?tetih so vedno po najbolA?ih moA?eh pripomogli k delovanju druA?tva.

Na cesti proti Borovnici imaA�sedeA?A�Javno Komunalno Podjetje Brezovica d. o. o., v njeni stavbi pa ima pisarno tudi policijska postaja Ljubljana ( z uradnimi urami ob torkih).