Gasilstvo v Kamniku pod Krimom se je zaA?elo razvijati leta 1913, ko je bilo ustanovljeno gasilsko druA?tvo. Zgrajen je bil tudi gasilski dom, ki je ustrezal takratnim potrebam. Danes imamo A?lani druA?tva veA?ja vozila, veA? orodja in pripomoA?kov ter drugaA?ne potrebe kot takrat. Ideja o veA?jih gasilskih prostorih v Kamniku pod Krimom je zato stara A?e nekaj let. Leta 2009 smo kupili in opremili sodobno gasilsko vozilo GVC 16/25 s pogonom 4×4. Prav tega vozila pa zaradi premajhne garaA?e ne moremo parkirati v svojo garaA?o, zato A?e od leta 2008 iA?A?emo reA?itve za dozidavo oz. novogradnjo gasilskega doma.

V spodnjem delu zdajA?njega objekta imamo dve garaA?i za gasilska vozila, orodiA?A?e in gasilski stolp, v mansardi manjA?o sejno sobo in dvorano, kjer se vsako leto odvija obA?ni zbor. Takrat dvorana poka po A?ivih.

A?e leta 2008 smo ustanovili gradbeni odbor, ki je takoj zaA?el z aktivnostmi v zvezi z iskanjem lokacije za nov gasilski dom. ReA?itve smo videli in iskali na osmih lokacijah, ki bi bile primerne ali pogojno primerne za gradnjo novega gasilskega doma v Kamniku pod Krimom. Za moA?ne lokacije smo pripravili tudi idejne zasnove. Po izbiri lokacije smo priA?eli z zbiranjem in izdelavo dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.

V februarju 2012 smo tako pridobili gradbeno dovoljenje za gradnjo novega gasilskega doma na parceli, veliki 600 m2. Z gradnjo smo v preteklih tednih A?e zaA?eli. Gradnja objekta je klasiA?na.

Objekt bo zgrajen v treh etaA?ah, in sicer: klet, pritliA?je in mansarda. V kleti bo skladiA?A?e opreme, kotlovnica in veA?namenski prostor. V pritliA?ju bodo prostori namenjeni operativnem delu druA?tva, in sicer garaA?a za tri vozila, gasilski stolp, garderoba in sanitarije. V mansardi bo manjA?a sejna soba, dvorana in druge sanitarije. Izven osnovnega dela objekta bomo zgradili muzejski del, v katerem bo stari gasilski voz.

Da bomo zahtevni projekt lahko konA?ali, ponovno potrebujemo vaA?o pomoA?. A?e ste nam pripravljeni pomagati s finanA?nimi sredstvi, lahko le-ta nakaA?ete na naA? transakcijski raA?un SI56 0202 7025 3276 512, odprt pri NLB, d. d.

Za informacije se lahko obrnete na predsednico Dragico Brancelj, GSM: 041/384-031.

Prijazno se Vam zahvaljujemo za vaA?o materialno in moralno pomoA?, ki nam je nikoli ne odreA?ete.