DruA?tvo

Prostovoljno gasilsko druA?tvo Kamnik pod Krimom je bilo ustanovljeno leta 1913.A�VanjA�je vA?lanjenih A�preko 200 A?lanov. Od leta 2008 je druA?tvo A�II kategorije. VkljuA?eno je v Gasilsko zvezo Brezovica, regijo Ljubljana 1 in Gasilsko zvezo Slovenije.
Operativni gasilci se vseskozi izobraA?ujemo. V ta namen organiziramo vaje in sodelujemoA� na vajah sosednih druA?tev. UdeleA?ujemo se teA?ajev, organiziranih v okviru Gasilske zveze Brezovica, regije Ljubljana I in Gasilske zveze Slovenije.
Vsi operativni gasilci imamo redno opravljenA�predpisani zdravniA?ki pregled.
V druA?tvu so aktivni tudi mladi. Nad njimi bdijo mentorji inA�skrbijo za vzgojo in izobraA?evanje mladih gasilk in gasilcev.
Gasilska enotaA�posredujeA�predvsem na intervencijah v Kamniku pod Krimom, Preserju, Dolenji in Gorenji Brezovici, GoriA?ici pod Krimom, po potrebi paA�na celotnem obmoA?ju ObA?ine Brezovica in A?irA?e.

Upravni odbor:

 • Dragica LenarA?iA?, predsednica
 • Alen Kramar, namestnik predsednika
 • Miran Repar, poveljnik
 • Anja PetriA?, tajnica
 • Zlata Makovec, blagajniA?arka
 • Marko IsteniA?, A?lan
 • Zdenko Pal, A?lan
 • Martin A�uA?tarA?iA?, A?lan
 • DraA?en VujinoviA�, A?lan
 • Beti Cimerman, predstavnica A?lanic
 • Anton OgriA?, predstavnik veteranov
 • Sabina LenarA?iA?, predstavnica mladine

Poveljstvo:

 • Miran Repar, poveljnik
 • DraA?en VujinoviA�, namestnik poveljnika
 • Marko IsteniA?, podpoveljnik
 • Jure Volk, podpoveljnik
 • Alen Kramar, pomoA?nik poveljnika za naprave za zaA?A?ito dihal
 • Nejc Ulaga, pomoA?nik poveljnika za radijske zveze
 • TomaA? Kozjek, pomoA?nik poveljnika za prvo pomoA?
 • Janez TrobevA?ek, glavni strojnik
 • Martin A�uA?tarA?iA?, orodjar

Nadzorni odbor:

 • Stane A�uA?tarA?iA?, predsednik
 • Janez Kirn, A?lan
 • Igor Ulaga, A?lan

Disciplinska komisija:

 • Janko Makovec, predsednik
 • Beti Cimerman, A?lan
 • Marko IsteniA?, A?lan
 • DuA?an KolariA?, nadomestni A?lan
 • Janez TrobevA?ek, nadomestni A?lan

A?lanstvo

Vrsta A?lana A�tevilo A?lanov
Pionir 11
Mladinec 15
Pripravnik 10
Operativec 32
Operativec – rezerva 2
Veteran 15
Prostovoljni gasilec 63
Neaktivni gasilec 65
Skupaj 212

Vsako leto se z ekipama A?lanov A – od leta 2008 naprej tudi z ekipo A?lanov B -A�ekipo A?lanic A, veA? mladinskimi ekipami inA�ekipo pionirjev udeleA?imo gasilskega tekmovanja na ravni Gasilske zveze Brezovica.A�A�Tekmovalci druge ekipe A?lanov A A?e nekaj A?asa pridno treniramo, sajA�A?elimo svoje znanje pokazatiA� A?e naA�gasilskih pokalnih tekmovanjih po Sloveniji.A�Upamo, da bomo kmalu lahko dodali obvestilo o naA?ih dobrih uvrstitvah in se skupaj z vami veselili doseA?enih rezultatov.