Alarmiranje se organizira kot enoten sistem, ki ga bo moA?no upravljati na drA?avni, regionalni in lokalni ravni. Za delovanje sistema javnega alarmiranja skrbijo obA?ine, Uprava RS za zaA?A?ito in reA?evanje pa za njegovo organizacijo in delovanje na drA?avni in regionalni ravni. Gospodarske druA?be, zavodi in druge organizacije, ki opravljajo za A?irA?e okolje nevarno dejavnost, morajo na svoje stroA?ke organizirati in vzdrA?evati alarmni sistem glede na nevarnost, ki jo povzroA?ajo.

Vlada je zA�Uredbo o organizaciji in delovanju sistema opazovanja, obveA?A?anja in alarmiranja (Ur. l. RS, A?t. 105/07), z dne 19. 11. 2007 potrdila enotne znake za alarmiranje ob nevarnostih na obmoA?ju drA?ave. Z isto uredbo je doloA?ila tudi enotno A?tevilko za klic v sili – 112.

1. OPOZORILO NA NEVARNOST – enoliA?en zvok sirene, ki traja 2 minuti, se uporabi za napoved bliA?ajoA?e se nevarnosti visoke vode, poA?ara, ekoloA?ke in drugih nesreA?.

VkljuA?ite radio ali TV in spremljajte obvestila o nevarnostih ter ukrepajte v skladu z njimi.

Opozorilo

2. NEPOSREDNA NEVARNOST – zavijajoA? zvok sirene, ki traja 1 minuto, se uporabi ob nevarnosti poplave, veA?jem poA?aru, radioloA?ki in kemiA?ni nevarnosti, nevarnosti vojaA?kega napada ter ob drugih nevarnostih.

VkljuA?ite radio ali TV in posluA?ajte navodila o zaA?A?itnih ukrepih ter ravnajte v skladu z njimi.

Neposredna

3. KONEC NEVARNOSTI – enoliA?en zvok sirene, ki traja 30 sekund, se obvezno uporabi po prenehanju nevarnosti, zaradi katere je bil dan znak za neposredno nevarnost.

Spremljajte radijska in televizijska obvestila.

Prenehanje

4. PREIZKUS SIREN je vsako prvo soboto v mesecu ob 12. uri in je enak znaku za konec nevarnosti!

Na obmoA?jih obA?in BreA?ice, KrA?ko in Sevnica ter Hrastnik in Trbovlje velja poseben znak za alarmiranjeA�ob neposredni nevarnosti nesreA?e s klorom.

2a. NEPOSREDNA NEVARNOST NESREA?E S KLOROM – zvok sirene, ki traja 100 sekund: 30-sekundni zavijajoA? zvok sirene, 40-sekundni enoliA?en zvok sirene in 30-sekundni zavijajoA? zvok sirene, se uporabi ob uhajanju klora v okolje.

Uporabite osebna zaA?A?itna sredstva. Takoj se umaknite v viA?je kraje v smeri proti vetru.

Posebni znak se uporablja na obmoA?jih obA?in BreA?ice, KrA?ko, Sevnica, Hrastnik ter Trbovlje.

Klor

2b. NEPOSREDNA NEVARNOST POPLAVNEGA VALA – zavijajoA? zvok sirene, ki traja 100 sekund: 4-sekundni intervali zvoka sirene z vmesnimi 4-sekundnimi premori, se uporabi ob prelivanju ali poruA?itvi pregrade na jezu vodne elektrarne.

Takoj zapustite ogroA?eno obmoA?je in se umaknite nad oznaA?eno raven, ki jo lahko doseA?e poplavni val.

Posebni znak se uporablja na obmoA?jih obA?in Muta, Vuzenica, Podvleka-Ribnica ter Radlje ob Dravi.

Poplavni val